Algemene voorwaarden van medi-call bv

1 Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
 2. Behandelingsovereenkomst: De overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij de Medisch Specialist zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige behandeling met betrekking tot de Opdrachtgever, dan wel de Medisch Specialist de Opdrachtgever anderszins advies geeft over de gezondheidstoestand van de Opdrachtgever en/of door de behandelend/onderzoekend arts van Opdrachtgever voorgestelde behandelingen.
 3. Diensten: alle door medi-call aangeboden diensten die medi-call voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, waaronder het telefonisch inplannen van afspraken tussen medi-call en een Medisch Specialist of faciliteren dat een Opdrachtgever via de website afspraken met Medisch Specialisten kan inplannen.
 4. medi-call: medi-call B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, met adres aan de Boogschutterstraat 11 B, 7324 AE, Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91385628. 
 5. Medisch Specialist: De Medisch Specialist die aangesloten is bij medi-call en die in opdracht van medi-call een behandelingsovereenkomst sluit met de Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een Overeenkomst sluit met medi-call.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen medi-call en Opdrachtgever is gesloten op grond waarvan medi-call Diensten levert waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen medi-call en Opdrachtgever en op de levering van Diensten aan Opdrachtgever. Andere voorwaarden van Partijen buiten deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij medi-call werkzaam is, ieder die door medi-call wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten medi-call aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen medi-call en Opdrachtgever niet aan en zullen medi-call en Opdrachtgever in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling overeen te komen, waarbij partijen zo veel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling in acht nemen.
 4. medi-call is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden zal medi-call Opdrachtgever hieromtrent tijdig schriftelijk informeren en aangeven wanneer de wijziging in werking treedt. Opdrachtgever verklaart zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord, zodat de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle Diensten die worden geleverd door medi-call na kennisgeving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Een wijziging die voortvloeit uit wet- of regelgeving geldt vanaf het moment dat de wijziging in werking treedt. Indien Opdrachtgever het niet eens is met een wijziging, kan hij binnen één maand na dagtekening van de het voornemen tot wijziging, medi-call daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij gebreke van een schriftelijke reactie, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de wijziging.


Artikel 3: De Overeenkomst

 1. Beschrijvingen en afbeeldingen van de Diensten van medi-call, prijslijsten, brochures en andere gegevens betreffende de Diensten van medi-call zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
 2. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen voor het eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding/bevestiging door medi-call. Offertes zijn gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens en specificaties. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.

 

Artikel 4: De Diensten

 1. De Diensten die medi-call aanbiedt bestaan onder andere uit het verzorgen voor Opdrachtgever van afspraken met Medisch Specialisten, het ondersteunen bij het voorbereiden van afspraken tussen de Opdrachtgever en Medisch Specialisten en het verzorgen van ondersteuning bij nazorg na afspraken tussen Opdrachtgever en Medisch Specialisten.
 2. De leveringsverplichting van medi-call bestaat (slechts) uit het plannen van afspraken en het bemiddelen bij het tot stand brengen van een Behandelingsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Medisch Specialist. medi-call is in geen geval aansprakelijk voor enige tekortkoming jegens de Opdrachtgever anders dan ter zake van deze leveringsverplichting. De Medisch Specialist is te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken op grond van de Behandelingsovereenkomst. Bij problemen in de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst, kan Opdrachtgever hierop enkel de Medisch Specialist aanspreken en niet medi-call.
 3. Opdrachtgever levert op instructie van medi-call, al dan niet op eigen initiatief waar een dergelijke instructie van medi-call ontbreekt, alle informatie en materialen die redelijkerwijs voor medi-call en/of de Medisch Specialist nodig zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Met betrekking tot het voorgaande is Opdrachtgever ook verplicht alle noodzakelijke en redelijke bijstand te verlenen aan medi-call met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. medi-call kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie van de Opdrachtgever is ontvangen.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in en garandeert dat alle verstrekte informatie en materialen juist, volledig, nauwkeurig en actueel zijn en zal medi-call onverwijld informeren indien informatie of materialen niet de voornoemde kwaliteiten bezit.

 

Artikel 5: Prijs en Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst is Opdrachtgever een bepaalde vergoeding aan medi-call verschuldigd. Deze vergoeding is altijd rechtstreeks door de Opdrachtgever aan medi-call verschuldigd. De zorg- en dienstverlening wordt niet op grond van de zorgverzekeraar aan medi-call betaald.
 2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder enig recht op aftrek, korting en/of verrekening, te geschieden binnen [14] dagen na de factuurdatum. medi-call mag van de Opdrachtgever vooraf een redelijke aanbetaling vragen.
 3. Betaling dient te geschieden in Euro, door middel van overboeking van het bedrag door Opdrachtgever ten gunste van een door medi-call aan te wijzen bankrekening.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in dit Artikel 5 genoemde vervaltermijn betaalt, stuurt medi-call de Opdrachtgever een betalingsherinnering en geeft de Opdrachtgever de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst daarvan alsnog de factuur te voldoen. Indien betaling na het verstrijken van deze termijn uitblijft, is Opdrachtgever in verzuim en is medi-call gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen tot aan de dag van algehele betaling door Opdrachtgever.

 

Artikel 6: Gegevensverwerking

 1. medi-call neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de omgang met uw (persoons)gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de Privacyverklaring op de Website www.medi-call.nl en onze Cookieverklaring via www.medi-call.nl raadplegen.

 

Artikel 7: Garantie

 1. medi-call heeft met betrekking tot alle Diensten een inspanningsverplichting en zal haar dienstverlening naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap uitvoeren. medi-call neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het leveren van de Diensten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, allemaal in overeenstemming met de goede praktijkstandaarden in de relevante branche en met behulp van ten minste redelijke inspanningen van medi-call. medi-call garandeert de mate van vaardigheid en zorg te betrachten die redelijkerwijs mag worden verwacht van een gerenommeerde, bekwame en redelijk ervaren partij die zich bezighoudt met dergelijke activiteiten. medi-call kan de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van (gepland en ongepland) onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. medi-call mag van tijd tot tijd de functionaliteiten van de Dienst aanpassen.
 2. Beide partijen zullen hun uiterste best doen om in de Overeenkomst vastgelegde tijdlijnen en prestaties na te komen. Mocht er vertraging optreden in de plannen, dan zullen beide partijen elkaar hiervan op de hoogte stellen en nieuwe streefdata bepalen alle prestaties en verplichtingen van medi-call en eventuele data of termijnen zijn onder voorbehoud van correcte en tijdige levering, nakoming en uitvoering van verplichtingen en medewerkingshandelingen van Opdrachtgever en Medisch Specialist.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien de Opdrachtgever constateert dat door schuld of nalatigheid van medi-call schade is veroorzaakt, dient de Opdrachtgever medi-call daar schriftelijk binnen 48 uur na constatering daarvan op de hoogte te stellen. De aansprakelijkheid van medi-call is beperkt tot vergoeding van directe schade. medi-call aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade van de Opdrachtgever, waaronder in ieder geval verstaan wordt gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste kansen, gemiste besparingen, ect.
 2. De omvang van de schadevergoedingsverplichting is beperkt tot het bedrag dat medi-call krachtens een door haar afgesloten verzekering, naar aanleiding van de gebeurtenis, daadwerkelijk van haar verzekering uitgekeerd krijgt. Als de verzekeraar van medi-call geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van medi-call in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de daadwerkelijk door de Opdrachtgever aan medi-call betaalde vergoeding.
 3. Geen van beide Partijen is jegens de andere Partij aansprakelijk voor Indirecte Schade.
 4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door een Partij of haar leidinggevend personeel.
 5. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van medi-call daarvoor.

 

Artikel 9: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst slechts beëindigen voor zover de Overeenkomst dat bepaalt.
 2. medi-call is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen in het geval medi-call op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en de Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, dan wel in het geval medi-call van oordeel is dat de Overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd conform de oorspronkelijke afspraken en Opdrachtgever hem niettemin aan die afspraken houdt, dan wel op grond van een (andere) dwingende reden, zonder dat medi-call gehouden is tot betaling van enige boete of schadevergoeding.
 3. In het geval van opzegging op grond van Artikel 9:.2 heeft medi-call recht op een vergoeding voor: a. de reeds gemaakte onkosten; b. de reeds verrichte Diensten.
 4. medi-call heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of enige andere overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter, behoudens andere rechten die medi-call heeft (waaronder nakoming en/of schadevergoeding en/of vergoeding van loon/onkosten), indien:
  a. Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst en dit niet herstelt binnen [14] dagen na een schriftelijke aanmaning daartoe van medi-call;
  b. de Klant een aanvraag tot toelating tot de wettelijke schuldsanering (wsnp) doet of hij toegelaten is tot de wsnp; of
  c. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtgever.
 5. Ontbinding van de Overeenkomst of beëindiging anderszins laat alle gefactureerde en nog reeds te factureren bedragen voor onderhanden werk onverlet.

 

Artikel 10: No-show beleid

 1. Door medi-call tussen Opdrachtgever en Medisch Specialisten ingeplande consultatieafspraken, die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd, of zonder dat de Opdrachtgever verschijnt niet door Opdrachtgever worden afgezegd kunnen door medi-call bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van medi-call tot het volledige bewijs dat de afspraak als bedoeld in lid 1 is gemaakt.

 

Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Opdrachtgever erkent dat medi-call de enige en exclusieve rechthebbende is met betrekking tot alle aanspraken op) huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten in relatie tot de Diensten, alle (krachtens de Overeenkomst en/of in opdracht van Opdrachtgever) ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde dan wel gebruikte gegevens, broncode, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, software, bestanden, modellen, documenten, waaronder maar niet beperkt tot Offertes, toelichtingen, vragenlijsten en protocollen (de Intellectuele Eigendomsrechten). De Intellectuele Eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, octrooien, gebruiksmodellen, aanvullende beschermingscertificaten, handels- en dienstmerken, modelrechten, handelsnamen, dienstnamen, auteursrechten, rechten in de vorm van auteursrechten, geografische aanduidingen, huurrechten, uitleenrechten, morele rechten, databankrechten en domeinnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst houdt geen overdracht van enig (intellectueel eigendoms)recht in.
 3. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om enige Intellectuele Eigendomsrechten, al dan niet met inschakeling van derden, ter beschikking te stellen aan een derde, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van medi-call daartoe is ontvangen.

 

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever is gehouden alle vertrouwelijke informatie – zowel mondeling als schriftelijk – betreffende de Overeenkomst, medi-call, de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de (inhoud van de) voorstellen, offertes, dan wel andere schriftelijke uitingen die ter zijn kennis zijn gekomen ingevolge de Overeenkomst en de werkzaamheden geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben en noch in zijn geheel dan wel in delen openbaar te (laten) maken, in de ruimste zin des woord.
 2. Onder vertrouwelijke informatie valt:
  a. het sluiten van de Overeenkomst, de Diensten en de inhoud daarvan;
  b. in het kader van de samenwerking ontwikkelde of tot stand gekomen informatie;
  c. informatie die geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke informatie;
  d. informatie die handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en e. informatie die door degene die daar rechtmatig over beschikt is onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.
 3. Als het onrechtmatig verkrijgen van vertrouwelijke informatie wordt niet beschouwd het verkrijgen van vertrouwelijke informatie door middel van:
  a. onafhankelijke ontdekking of onafhankelijk ontwerp;
  b. observatie, onderzoek, demontage of testen van een product of voorwerp dat ter beschikking van het publiek is gesteld of dat op een rechtmatige manier in het bezit is van degene die de informatie verwerft en niet gebonden is aan een rechtsgeldige verplichting het verkrijgen van de vertrouwelijke informatie te beperken;
  c. uitoefening van het recht van werknemers of vertegenwoordigers daarvan op informatie en raadpleging in overeenstemming met het recht van de Europese Unie of met bepalingen bij of krachtens de wet of met nationale praktijken; of
  d. iedere andere praktijk die, gezien de omstandigheden, in overeenstemming is met eerlijke handelspraktijken; en
  e. het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken dat op grond van het recht van de Europese Unie of bepalingen bij of krachtens de wet vereist of toegestaan is.

 

Artikel 13: Overmacht

 1. Geen van Partijen is aansprakelijk of verantwoordelijk voor vertragingen of tekortkomingen van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk (met uitzondering van verschuldigde betalingen) voor zover deze tekortkoming of vertraging te wijten is aan een oorzaak waarover een Partij of een van haar onderaannemers redelijkerwijs geen controle heeft en die niet onder haar verantwoordelijkheid valt (Overmacht).
 2. In het geval van Overmacht is medi-call gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever indien de context van de niet-nakoming een onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rederlijkwijs rechtvaardigt en de gebeurtenis die het geval van Overmacht vormt langer dan [30] dagen voortduurt. In het geval van beëindiging van de Overeenkomst door medi-call op grond van Overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige vorm van compensatie met betrekking tot de beëindiging.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De Overeenkomsten tussen medi-call en de Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen medi-call en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.